กิจกรรมศูนย์

วันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2561

61029

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ร่วมจัดนิทรรศการ และแสดงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว ในงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานในพิธีเปิด มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน ประกอบด้วย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานท้องถิ่น และภูมิภาค จัดขึ้นโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กรมการข้าว ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561