กิจกรรมศูนย์

สหกรณ์กับการสร้างความมั่นคงในอาชีพ

61030

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสุรเดช ศรีผาย ผู้ช่วยนักวิจัย ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการสหกรณ์" ในหัวข้อเรื่อง สหกรณ์กับการสร้างความมั่นคงในอาชีพ มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด รวมทั้งสิ้น 240 คน จัดโดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 เมื่อวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2561