กิจกรรมศูนย์

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางการเกษตร

61032

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมจัดสถานีเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวอินทรีย์ "งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)​ และบริการทางการเกษตร" เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ สนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ และเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์​จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิตสินค้าเกษตร​และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลักและเครือข่าย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ ศพก.บ้านหนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช ศูนย์ ศพก.บ้านหนองพอก อ.นาดูน ศูนย์ ศพก.บ้านโสกรัง อ.กุดรัง ศูนย์ ศพก.บ้านหนองโก อ.บรบือ และศูนย์ ศพก. บ้านหัวขัว อ.แกดำ จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม​ 2561