กิจกรรมศูนย์

วันรณรงค์สาธิต ทำนาเพื่อชาติ ลดต้นทุนการผลิต นาหยอด-นาดำ-นาหว่าน การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร

61033

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ การลดต้นทุนการผลิตข้าว และแสดงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว "งานวันรณรงค์สาธิต ทำนาเพื่อชาติ ลดต้นทุนการผลิต นาหยอด นาดำ นาหว่าน การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร" โดยได้รับเกียรติจาก นายเสนท์ นันทโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและ นายประยูร สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่น ณ แปลงนาสาธิต บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม