กิจกรรมศูนย์

วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น

61037

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เนื่องใน "วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561" ได้รับเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติชาวนาไทย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญของข้าวและชาวนาไทย และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวนาไทย ณ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561