กิจกรรมศูนย์

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

61038

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ "งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)​ และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561" ในเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิทยา มากปาน) เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ สนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ และเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์​จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิตสินค้าเกษตร​และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลักและเครือข่าย จังหวัดมหาสารคาม ณ ศพก.บ้านเก่าน้อย ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561