กิจกรรมศูนย์

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

61038

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนา