กิจกรรมศูนย์

การประชุมเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร

61040

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสำรวย โรจนรักษ์ คนงานทดลองเกษตร และนายสุรเดช ศรีผาย ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วม "การประชุมเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร" ภายใต้โครงการการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครัวเรือน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกจากบ้านนาหาด ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน และบ้านน้ำใส ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 100 คน เมื่อวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2561