กิจกรรมศูนย์

อบรมเกษตรกร

61044

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางกาณฑ์ณิศา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกร เรื่อง การใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ) ภายใต้โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ บ้านเก่าน้อย ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561