กิจกรรมศูนย์

วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว นาแปลงใหญ่

61049

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรม "วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว นาแปลงใหญ่ ประจำปี 2561" วันที่ 7 กันยายน 2561 ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้แทนนายอำเภอกันทรวิชัย กล่าวต้อนรับ และนายสมหมาย เลิศนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และชี้แจ้งโครงการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และบริษัทเอกชน เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร

การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกษตรได้รับความรู้ด้าน เทคโนโลยีการลดต้นทุนผลิตข้าว โรคและแมลงศัตรูข้าว การเชื่อมโยงตลาดข้าว การบำรุงดิน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ณ แปลงนาสาธิตบ้านเขียบ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม