กิจกรรมศูนย์

มหกรรมเกษตรอินทรีย์

61050

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์และการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร และร่วมการเสวนาหัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วน
และ การจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 กลุ่มจังหวัด

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการร่วมบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลักต่อไป ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร