กิจกรรมศูนย์

ประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน

61054

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561 การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเสนอร่างโครงการ ส่งเสริมระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชน ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561