กิจกรรมศูนย์

ประชุมระดมความคิดเห็น

61055

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น โครงการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561