กิจกรรมศูนย์

ส่งมอบครุภัณฑ์

61056

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางกาณฑ์ณิศา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางวีรวรรณ สุขสำราญ นักวิชาการเกษตร ร่วมส่งมอบครุภัณฑ์โรงงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2561 จำนวน 3 รายการ ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย จังหวัดมหาสารคาม และวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561