กิจกรรมศูนย์

วันดินโลก ประจำปี 2561

61057

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมงาน และจัดนิทรรศการเรื่องข้าว ในกิจกรรมงานดินโลก ปี 2561 การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561