กิจกรรมศูนย์

ประชุมโครงการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าว

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดประชุมคณะทำงานโครงการ การปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลินาปรังให้มีคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

63008

63010

63011