กิจกรรมศูนย์

จัดเวทีศูนย์ข้าวชุมชน

เมื่อวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จัดสัมมนาเพื่อวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงโครงการ ปัญหาและอุปสรรคการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชน พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

63012

63013

63014