กิจกรรมศูนย์

ร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

เมื่ออวันที่ 22 - 24 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน นำประธานศูนย์ข้าวชุมชน พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 5 ศูนย์ เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 จัดโดย สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "นโยบายด้านการผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา" ได้รับเกียรติจากนายประภัทร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้บรรยาย ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

63022

63023

63024