กิจกรรมศูนย์

ติดตามงานโครงการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะ เข้าตรวจติดตามงานโครงการ "การปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลินาปรังให้มีคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย" โดยมี นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

63034

63035

63036

63037