กิจกรรมศูนย์

งานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ปี 2563

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับโดยพ่อเมืองจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาข้าว เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 130 คน ได้แก่ ผู้บริหาร นักวิชาการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร พนักงานราชการ กรมการข้าว นักวิชาการเกษตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์จากมหาวิทยาลัย และนิสิต นักศึกษา

63038

63039

63040

63041

63042