กิจกรรมศูนย์

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนกรมการข้าวส่วนภูมิภาค ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว 2 พันธุ์ ดังนี้

- พันธุ์ กข6 จำนวน 2,696 กระสอบ (67,400 กิโลกรัม)
- พันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 6,270 กระสอบ (156,750 กิโลกรัม)

ให้แก่เกษตรกรกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดรัง บรบือ กันทรวิชัย เมืองมหาสารคาม เชียงยืน วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช นาเชือก แกดำ พยัคฆภูมิพิสัย และโกสุมพิสัย ทั้งหมด 108 แปลง แบ่งเป็นแปลงข้าว กข6 จำนวน 40 แปลง และ แปลงข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 68 แปลง

63046

63047

63048

63049