กิจกรรมศูนย์

อบรมการจัดทำระบบควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุรณ์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562" ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ พิ้นที่จังหวัดมหาสารคามที่เข้าร่วมโครงการ

63053

63054

63055

63056