กิจกรรมศูนย์

การจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางกาณฑ์ณิศา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche market) ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 13 กลุ่ม จำนวน 381 ราย ในพื้นที่ อำเภอกุดรัง อำเภอนาโพธิ์ และ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

63088

63089

63090

63091