กิจกรรมศูนย์

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ได้รับเกียรติจาก นายธนโชติ พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประธานพิธีเปิด นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่

- ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
- ประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ การเสวนา "การขับเคลื่อนระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ และแนวทางการดำเนินโครงการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

63100

63101

63102

63103