กิจกรรมศูนย์

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2

วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางกาณฑ์ณิศา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จัดอบรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 83 กลุ่ม จำนวน 1,972 ราย ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอนาดูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม อำเภอบรบือ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอนาเชือก อำเภอกันทรวิชัย อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
63128 63129 63130 63131