กิจกรรมศูนย์

การจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2563 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางกาณฑ์ณิศา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche market) ปี 2563 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 13 กลุ่ม รวม 374 ราย ในพื้นที่ อำเภอกุดรัง อำเภอโกสุมพิสัย และ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
63117
63118
63119
63120