กิจกรรมศูนย์

ประชุมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP

วันที่ 15 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จัดประชุม กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP และจับคู่ธุรกิจ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) และหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดการรับซื้อข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP และข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 
63132 63133 63134 63135