กิจกรรมศูนย์

การประเมินศักยภาพและคัดเลือกชุมชนต้นแบบการผลิตข้าวอินทรีย์

เมื่อวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางกาณฑ์ณิศา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ร่วมกับกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อตรวจประเมินผลศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในการร่วมกิจกรรมต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์ ชุมชนต้นแบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2564 โดยมีผู้เข้าร่วม 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโนนแคน ชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านหนองห้าง และชุมชนยางโพธิ์แคน รวมทั้งสิ้น 152 ราย ณ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 
64001 64002 64003 64004