กิจกรรมศูนย์

ประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคาม ปีการเพาะปลูก 2563/64 :

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางสาวจงใจ มะปะเจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินชี้ขาดการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดมหาสารคาม ปีการเพาะปลูก 2563/64 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 
64005 64006 64007 64008