กิจกรรมศูนย์

ชี้แจงการตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 - 8 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางกาณฑ์ณิศา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงการตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ดังนี้
1. ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการเกษตกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562
2. ชี้แจงผลการตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (T1 ) ปี 2562
3. ชี้แจงการส่งเอกสารผู้เข้าร่วมโครงการ เสียชีวิตและมีผู้รับสิทธิแทน โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
4. ชี้แจงและทำความเข้าใจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกร เพื่อรับการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม (T2) ประมาณเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป
มีผู้เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 83 กลุ่ม ณ อำเภอแกดำ อำเภอกันทรวิชัย อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอยางสีสุราช อำเภอนาเชือก อำเภอนาดูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอบรบือ อำเภอวาปีปทุม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 
64009
64010
64011
64012