กิจกรรมศูนย์

ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน ศพก. และแปลงใหญ่ ปี 2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงการดังกล่าว ด้านการผลิต การตลาด การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 
64013 64014 64015