กิจกรรมศูนย์

ร่วมจัดเวทีเพื่อทบทวนกิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานจัดเวทีเพื่อทบทวนกิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด การจัดเวทีฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูเศษรฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
2. เพื่อให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง ในการบีิหารจัดการแปลงใหญ่
ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้างวังทอง ม.7 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
 
64024 64025 64026 64027