กิจกรรมศูนย์

ลงพื้นที่ติดตามการตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 และมอบใบรับรองการผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมของกลุ่ม ปี 2562 (ปีที่ 1)

เมื่อวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางกาณฑ์ณิศา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามการตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมิน บริษัทไทย จี เอ พี 09 จำกัด และมอบใบรับรองการผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมของกลุ่ม ปี 2562 (ปีที่ 1) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 25 กลุ่ม ณ ตำบลเขวา อำเภอเมือง ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ ตำบลงัวบา ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราข และตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 
64028 64029 64030 64031