กิจกรรมศูนย์

จัดเวทีชุมชนการวางแผนการดำเนินของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2564 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวกรรนิการ์ น้อยมะลิวัลย์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จัดเวทีชุมชนการวางแผนการดำเนินของศูนย์ข้าวชุมชน และส่งมอบกระสอบข้าว ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 9 ศูนย์ฯ รวม 270 ราย การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้ชาวนามีการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวไว้ใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง
2.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา ให้มีความสามารถในการผลิตและจัดการผลผลิตข้าว รวมทั้งสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ณ ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
 
64032 64033 64034 64035