กิจกรรมศูนย์

ส่งมอบถุงบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางกาณฑ์ณิศา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งมอบถุงบรรจุภัณฑ์ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน ต.โคกก่อ อ.เมือง และกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโนนแคน ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 
64036 64037 64038 64039