กิจกรรมศูนย์

การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย น.ส.จงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายธีระวัช สุวรรณนวล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก สัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูน เป็นประธานในพิธีเปิด
 
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน การติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดกลุ่มรับทราบความก้าวหน้า รับฟังอุปสรรคของหน่วยงานภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานในระดับจังหวัด สร้างโอกาสในการหาพันธมิตรในการผลิตและการตลาดข้าวในแต่ละชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้จัดการแปลง ผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ผู้แทนหน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น รวมทั้งสิ้นทั้งหมด 106 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 
64048
64049
64050
64051
64052