ข้าวเหนียวดำพันธุ์ "หอมภูเขียว"

พันธุ์ข้าวเหนียวดาหอม IR75247-1-2-B-1-1-B-B หรือข้าวเหนียวดาหอมภูเขียวได้จากการผสมพันธุ์ในฤดูนาปี 2545 <<อ่านเพิ่มเติม>>