เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

 

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 เดิมมีฐานะเป็น “สถานีทดลองข้าวขอนแก่น”


ปี พ.ศ. 2525 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในกรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองข้าวขอนแก่น จึงได้เป็นสถานีเครือข่ายศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี สังกัดสถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร

ปี พ.ศ. 2539 สถานีทดลองข้าวขอนแก่นได้มีการแบ่งส่วนรับผิดชอบเป็นเขตภาคตะวันออกตอนบน และตอนล่าง สถานีทดลองข้าวขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงเปลี่ยนมาสังกัดศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร

ปี พ.ศ. 2546 มีการปฏิรูประบบราชการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก สถานีทดลองข้าวขอนแก่น เป็น “ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตขอนแก่น 1” สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ปี

พ.ศ. 2549 ได้มีพระราชบัญญัติตั้งกรมการข้าวขึ้น จึงแยกออกจากกรมวิชาการเกษตร และได้รับการยกฐานะเป็น “ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น” สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปัจจุบัน “ศูนย์วิจัยข้าวของแก่น” สังกัดกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 218 หมู่ที่ 7 บ้านศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 1 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 442 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเส้นรุ้งที่ 160 25' เหนือ เส้นแวงที่ 1020 49' ตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล 152 เมตร มีเนื้อที่ 261 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา โดยแยกเป็นพื้นที่สำหรับอาคารบริเวณปลูกสร้างประมาณ 19 ไร่ พื้นที่ดำเนินการทดลองค้นคว้าวิจัยประมาณ 68 ไร่ พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ประมาณ 95 ไร่ และเป็นพื้นที่ในลักษณะอื่นๆ เช่น คันคูน้ำ, คลอง, บ่อน้ำ, ถนน ประมาณ 77 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา

 

ลักษณะพื้นที่

เป็นที่ราบลาดเทจากด้านตะวันตก ไปพาดด้านตะวันออกและทางทิศใต้ของบริเวณสถานี พื้นที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 152 เมตร ถึง 156 เมตร ลักษณะดิน เป็นดินชุดร้อยเอ็ด มีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.4 อินทรียวัตถุประมาณ 0.8% Extractable P = 15 , K= 80

 

สภาพฝนฟ้าอากาศ (เฉลี่ยปี พ.ศ. 2551 – 2558)

มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 40.8 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21.0 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณปีละ 1,134 มิลลิเมตร และมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 71.2 เปอร์เซ็นต์