บทบาทภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวคุณภาพดี เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านข้าว ธัญพืชเมืองหนาว เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต สำหรับแก้ปัญหาในท้องถิ่น รวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์

map