ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงปฏิบัติการแมลง (17 ม.ค.2561)

1. ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงปฏิบัติการแมลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<อ่านเพิ่มเติม>>

2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<อ่านเพิ่มเติม>>

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสรา้ง <<อ่านเพิ่มเติม>>

4. แก้ไขประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงปฏิบัติการแมลง <<อ่านเพิ่มเติม>>