ลงพื้นที่ออกติดตามงานโครงการอินทรีย์


    เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรในการตรวรรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

   

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรในการตรวรรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2566/67 และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญสำหรับเกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุน ณ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเมือง อำเภอวาปีปทุม อำเภอแกดำ อำเภอบรบือ อำเภอกุดรัง อำเภอนาเชือก อำเภอนาดูน อำเภอยางสีสุราช และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม