ร่วมนำสื่อมวลชนศึกษาดูงาน (Press Tour)


    เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การผลิตข้าวคุณภาพ ตามมาตรฐานสินค้าข้าว Q

   

เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยกาณศูนย์ฯ พร้อมด้วย นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนกรมการข้าว ร่วมนำสื่อมวลชนศึกษาดูงาน (Press Tour) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การผลิตข้าวคุณภาพ ตามมาตรฐานสินค้าข้าว Q ครบวงจร ประกอบด้วย GAP Seed - GAP ข้าวหอมมะลิไทย - GMP โรงสีขาว สินค้าข้าว Q และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าว เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปได้รับรู้และสร้างความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ของการตรวจสอบและรับรองข้าวทุกมาตรฐาน ณ พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด