บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    3142  

นาย อรชุณร์ สารพินิจ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

043241740

kkn_rrc@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง ธัญลักษณ์ หมั่นทะเล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

043241740

kkn_rrc@rice.mail.go.th

นาย ศรีเทพ พุ่มเรียบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

043241740

kkn_rrc@rice.mail.go.th

นาง พัชรพร กองหาโคตร

พนักงานการเงินและบัญชี ส3

043241740

kkn_rrc@rice.mail.go.th

นาง อมรศรี สิทธิพรหม

พนักงานพัสดุ ส3

043241740

kkn_rrc@rice.mail.go.th

นาย ถาวร ภูทอง

ช่างซ่อมบำรุง ช3

043241740

นาย สุพรรณ์ แพงโสภา

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

043241740

นาย เฉลิมวุฒิ ศาสตระวาทิต

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

043241740

chalermvut.s@rice.mail.go.th

นาย อนุวัฒน์ ศรีไพรวรรณ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

043241740

kkn_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว วนิดา เนาหนองจอก

เจ้าหน้าที่ธุรการ

043241740

kkn_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว อัจฉรา ศรีไพรวรรณ

พนักงานประจำสำนักงาน

043241740

นาย คำหนัก ลือคำหาญ

คนงานทดลองการเกษตร

043241740

นางสาว นุจรี โม้หอชัย

คนงานทดลองการเกษตร

043241740

นาย บัญชา ศรีทะวงศ์

คนงานทดลองการเกษตร

043241740

กลุ่มวิชาการ


นาง จรัญจิต เพ็งรัตน์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

043241740

นาง รมิดา สุริหาร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

043241740

นางสาว จงใจ มะปะเข

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

043241740

นาย ธีระวัช สุวรรณนวล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

043241740

นาย ประสิทธิ์ สมจินดา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

043241740

นาง วีรวรรณ สุขสำราญ

นักวิชาการเกษตร

043241740

นาย มงคล มุ่งชู

เจ้าพนักงานการเกษตร

043241740

นางสาว สุนิศา ศรีนาค

พนักงานประจำห้องทดลอง

043241740

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นางสาว กรรนิการ์ น้อยมะลิวัลย์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

043241740

นาย ณัฐพงษ์ วรรณพงษ์

นักวิชาการเกษตร

043241740

นาย คำพันธ์ โสภาราษฎร์

คนงานทดลองการเกษตร

043241740

นางสาว อมรรัตน์ อุดมพงษ์

คนงานทดลองการเกษตร

043241740

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาง ธิติมา ขันติยวิชย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

043241740

นาย สรยุทธ ทรงอาจ

เจ้าพนักงานการเกษตร

043241740