วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       655  

   

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวคุณภาพดี เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน


หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านข้าว ธัญพืชเมืองหนาว เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต สำหรับแก้ปัญหาในท้องถิ่น รวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ


พื้นที่รับผิดชอบ
พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์