กิจกรรมศูนย์


คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2565

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการในการคัดเลือกการประเมินเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-09-28 13:48:16

อ่านต่อ...

สาธิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ กิจกรรมต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์ ชุมชนต้นแบบการผลิตข้าวอินทรีย์

เมื่อวันที่ 15 - 20 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรมต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-09-21 14:05:52

อ่านต่อ...

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าว​

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-09-13 11:02:31

อ่านต่อ...

ส่งมอบครุภัณฑ์ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว

เข้าร่วมส่งมอบครุภัณฑ์ (แบบยืม) ประกอบด้วย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-09-13 11:00:28

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ คั้งที่ 11/2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-08-15 09:47:28

อ่านต่อ...

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2564

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-07-14 10:03:39

อ่านต่อ...

พิธีลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

พิธีลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-06-28 11:10:35

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ยกระดับ

เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-06-24 09:36:27

อ่านต่อ...

ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการยกระดับแปลงใหญ่

เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-06-08 14:43:24

อ่านต่อ...

ตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรในการต่ออายุการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกร ในการต่ออายุการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-06-08 14:40:19

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมความพร้อมแปลงใหญ่ยกระดับ

ประชุมเตรียมความพร้อมแปลงใหญ่ยกระดับ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-06-08 14:36:58

อ่านต่อ...

กิจกรรม 5ส

ร่วมจัดกิจกรรม 5ส ประจำเดือนเมษายน 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-06-08 14:33:46

อ่านต่อ...