ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์


    ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

   

เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางรมิดา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการยกระดับการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานอินทรีย์ และประเมินความเหมาะสมของแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ จำนวน 4 กลุ่ม ณ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทั้งนี้ ในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด