ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2564


    ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร (T3) 39 กลุ่ม จำนวน 681 กระสอบ (17,021 กิโลกรัม) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2564 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม และบ้านหนองห้าง ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม