ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่


    ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ คั้งที่ 11/2564

    เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2564 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และกำหนดแผนลงพื้นที่ติดตามงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น