ส่งมอบครุภัณฑ์ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว


    เข้าร่วมส่งมอบครุภัณฑ์ (แบบยืม) ประกอบด้วย

   

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน เข้าร่วมส่งมอบครุภัณฑ์ (แบบยืม) ประกอบด้วย เครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องวัดความชื้น จักรเย็บกระสอบแบบมือหิ้ว และตราชั่ง โดยมี นางนาตยา การปรีดี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ พร้อมด้วย นางสาวอาภาภรณ์ วัฒนวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตัวแทนจากกรมการข้าวเป็นผู้ส่งมอบ และ นายบุญเลิง ป้อมยาหยับ ประธานคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน รับมอบครุภัณฑ์ และเป็นตัวแทนกล่าวรายงานผลการดำเนินในปีงบประมาณ 2563 ณ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม